Blogg

Omstilling; Vekst kan også skape utfordringer

By 5. desember 2018 4 Comments

Vekst og utvikling er både nødvendig og ønskelig og gir for de fleste en god boost i motivasjon og pågangsmot. Men, i entusiasmen over nye muligheter er det lett å undervurdere de krevende sidene. Utviklingen i teknologi, krav til kompetanse, endringer hos kunder og leverandører, etc. skjer i en rivende fart og det må tas mange og raske valg på hva som til enhver tid skal prioriteres. Valgene faller ofte på produksjon og leveranse. De organisatoriske og strukturelle tilpasningene blir skjøvet frem i tid, til det blir mer «normale dager». I mellomtiden blir det mange ad hoc løsninger og brannslukking for å kompensere for system og struktur som en har vokst fra. Det går å lappe og skjøte en stund, men på sikt vil det hemme bevegeligheten og fleksibiliteten.

I krevende tider er det spesielt viktig at rutiner og prosedyrer fungerer. Det gir trygghet, forutsigbarhet og rettferdighet. System for oppgave- og ansvarsfordeling, opplæring, informasjonsdeling, ledelse, rekruttering, belønning, etc. er bærebjelker og veivisere i organisasjonen. Når de fungerer etter hensikten ofrer vi de knapt en tanke. Når de ikke fungerer, er det kimen til frustrasjon, misforståelser og manglende motivasjon. Kritikerbrillene kommer på, og alt som ikke fungerer får større plass. Risikoen for konflikter, sykmeldinger og turnover øker. På sikt kan det også gå ut over  omdømme, kvalitet og inntjening.

Det nytter ikke å vente på de «normale dagene» Ta tak før folk får på kritikerbrillene!  Jo tidligere en involverer ansatte og legger til rette for dialog og meningsutveksling, jo lettere er det å skape et positivt engasjement og å finne de gode løsningene.  Informasjon og diskusjon rundt mål, utfordringer og hva hver enkelt kan bidra med, viser at ledelsen tar ansattes meninger og arbeidssituasjon på alvor. Involvering gir også eierskap og lojalitet; «Dette er våre utfordringer og våre muligheter».

Tidkrevende? Både og. Det må settes av tid, og en god start gjør at endringene møter mindre motstand, gjennomføringen blir smidigere og løsningene bedre. Det er tid spart. Det er heller ikke slik at alt må gjøres under ett, og ikke alt er tidkrevende. Når jeg bistår bedrifter i omstillingsprosesser, får vi ofte en lang liste med punkt under «Gjøres nå» Ting som kan ordnes raskt, og som er synlige bevis på at en er i gang, at innspill blir tatt på alvor og at det nytter. En god start er halve jobben, og positivt engasjement er det beste utgangspunktet for endring, læring og vekst.

Wenche

4 Comments

Leave a Reply